Архив на събитието

2023 г.

Реформата в определянето на ТБО, Еврозоната, отчисленията по ЗУО и дигитализирането на административните услуги - основни предизвикателства пред данъчните експерти от общините.

Националният форум на данъчните експерти в общините, който в своето шесто издание се проведе на 28 и 29 септември в с.Старосел, общ. Хисаря, събра почти 130 представители на местните администрации от 59 общини.

Промяната на нормативната уредба за въвеждането на ТБО на база количество беше тема на дискусии през първия ден от програмата на Събитието. В Закона за местните данъци и такси е предвидено това да се случи от 1 януари 2025 г., което налага взимането на важни управленски решения в общините. Целта е промяна в модела за заплащане на услугите по управление на отпадъци – от такса, която е на база данъчната оценка на имота, както е в момента в България, към заплащане пропорционално на количеството изхвърлени битови отпадъци.

За решаването на тази задача е необходима вътрешнообшинска работна група, за да може данъчните експерти и еколозите, разполагайки с необходимите данни, да направят точни анализи и да внесат най-ефикасните предложения на Общинските съвети, заяви изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева в приветствието си към присъстващите. Пред данъчните експерти тя представи важните задачи и срокове, които предстоят до края на 2024 г., част от които са приемането на Наредбата на Министерство на финансите (МФ), регламентираща ТБО изчисленията, както и подготовката на местните финанси за Еврозоната.

Председателят на Националния статистически институт (НСИ) доц. д-р Атанас Атанасов запозна присъстващите данъчни експерти с възможностите, които  предоставя за осъществяване на ТБО реформата, подписания преди дни меморандум за сътрудничество между Сдружението и Националния статистически институт (НСИ) и местните администрации.

Институтът ще предоставя безвъзмездно данните от преброяването на всяка община чрез Директорите на териториалните статистически бюра (ТСБ), на база сключени индивидуални писмени споразумения с кметовете. За целта, всяка община следва да подаде заявление по образец до директора на съответното ТСБ. „На територията на страната функционират шест ТСБ, инструктирали сме директорите им относно процеса. Всяка местна администрация ще получи в стандартизиран вид данните за съответната община по 31 показателя. Важно е да се знае, че според законодателството нямаме право да предоставяме лични данни, а информация за сгради, вида жилища и обитателите им, броя на домакинствата и др.“, заяви председателят на НСИ и добави, че вече 11 общини са заявили желание за достъп до информация.

Със сроковете по приемането на Наредбата, регламентираща ТБО изчисленията, запозна данъчните експерти Пепа Петкова, гл. експерт в Дирекция „Данъчна политика“ в МФ. Тя заяви, че изготвянето й е в напреднал етап,  но очакванията са документът да бъде обсъден и гласуван от Министерски съвет до края на м. март 2024г. „Предстои съгласуването й с МОСВ, тъй като целта е данъчните експерти да извършват събиранията по нея, но еколозите да я прилагат“, каза финансовият експерт и апелира представителите на местните власти да бъдат активни с предложения по време на общественото обсъждане.

Свиленград е първата българска община, която тества модела на принципа PAYT (pay-as-you-throw – плащаш, колкото изхвърляш), като в рамките на Форума на общинските данъчни експерти заместник-кметът на общината Мария Костадинова и директорът „Общинска собственост и екология“ инж. Иванка Димитрова представиха опита по въвеждането на новия модел на управление на отпадъците.

„Работата е много и няма как да се свърши само от финансисти, данъчни или еколози. Процесът има нужда от анализ, мотивиране и представяне. Въпросът не е до много пари, а до организация на процеса, воля от страна на общинското ръководството и мотивация на гражданите“, коментира Мария Костадинова и представи стъпките, които администрацията е предприела при прилагането на пилотния проект. През 2016 г., след регулярния морфологичен анализ на отпадъците, общинският екип установява, че чрез разделно събиране, битовият отпадък може да се намали на 10-15%. Поставени са пробно 100 контейнера на принципа „от врата на врата“, като след пробен период, се увеличават на 1000. Следващият етап е приобщаването на търговските обекти. След много добра финансова обосновка, проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ и е закупена специализирана техника.

„За да не скочи драстично ТБО за гражданите са необходими прецизни данни, точен анализ, както и инвестиция във възможността хората да разделят отпадъка. Това означава да няма райони или малки населени места без съдове за разделно събиране.“, заяви заместник-кметът на Свиленград.

Инж. Иванка Димитрова, която е и ръководител на проекта, описа стъпките, които общината е изминала за пилотното въвеждане на модела PAYT, което ще промени начина на определяне на таксата и ще доведе до намаляване генерирането на отпадъците. Системата за интелигентно управление на процесите и претегляне на генерирания отпадък е тествана в три пилотни района на територията на Свиленград - в зони с еднофамилни къщи и в такива с многофамилни жилищни сгради, както и в селата Капитан Андреево и Генералово. На индивидуалните кофи и контейнери са монтирани транспондери за идентифициране на съдовете и ултразвукови сензори за измерване на обема в тях, като те са поставени само на съдовете за битов отпадък. Съдовете се идентифицират и се заключват, за да са сигурни гражданите, че претегленият отпадък е само от съответното домакинство. За тази цел, са монтирани гравитационни ключалки и са раздадени ключове за ползването им. Сметосъбиращите машини се оборудвани с измервателни модули от сензорен тип, които определят теглото на вдигнатите кофи и контейнери преди и след изпразването им, и бордови компютри със софтуер и принтер. Информацията от сензорите се изпраща в софтуерна платформа и на информационен портал за граждани, където се съхранява и анализира. Тази система позволява да се идентифицират контейнерите, които са пълни над определен процент от обема им и дава възможност освен за визуализация на данните в реално време и за анализ на ценообразуването на услугите по сметоизвозване. Част от информацията е достъпна за потребителите и чрез мобилно приложение, с цел проследяване на количествата отпадъци, образувани от тях, и ползваните услуги по сметосъбиране. Навсякъде, където е приложена системата, се виждат резултати от намаляването на количеството депонирани битови отпадъци. Стимулира се разделното събиране на обемисти и едрогабаритни отпадъци и отпадъци от опаковки. Постепенно този модел ще се мултиплицира в цялата община. Проектът е част от пътя на Свиленград към община с нулеви отпадъци.

Първият ден от Националния форум на данъчните експерти в общините завърши с обсъждане на конкретни казуси и предложения от участниците.

Втория ден от форума започна с оживена дискусия по подготвяните Законопроекти за изменение и допълнение на данъчните закони с отражение върху дейността на общините и предложения на НСОРБ затова.        

От 2006 г. данъчните звена са част от общинските администрации. 2,8 пъти е увеличението в събраните данъци от тогава до днес. Това е показателно, че обособяването на местни приходни администрации е довело до по-отговорно и по-загрижено изпълнение на дейността“, заяви изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева по време на първата дискусия в рамките на втория ден от Националния форум на общинските данъчни експерти.

Изпълнителният директор направи хронологичен обзор на основните промени в данъчното законодателство, които засягат работата на местните администрации. Тя заяви, през 2007 г. е законово уредено Общинските съвети да определят размера на местните данъци, като от тогава  генерална промяна в уредбата не е правена. През 2011 г. туристическата такса става данък, а през 2015г. е въведен електронният информационен обмен за данък МПС и ГТП. През 2017 г. влизат в сила промените по ТБО, но все още не са влезли в сила. Данъкът върху таксиметровите превози е въведен през 2018 г., а от 2019 г. насам е в сила промяната, касаеща информацията от нотариусите и службите по вписвания.

„В държавите членки на ЕС данъчните приходи са гарант за автономност. В България все още данъчните приходи са по-малко от неданъчните и таксите. НСОРБ си е поставило за цел да обърне тази тенденция“, добави Силвия Георгиева. Тя заяви, че липсата на стабилна Методология и конкретно звено в държавната администрация, към което да се адресират казуси по ЗМДТ, е дефицит и затруднява решението на общинските проблеми.

„Имаме напредък в разговорите с правителството по предоставените от Сдружението текстове. Предложението ни е данъците да бъдат преотстъпвани с трансфери, а не събирани от данъчните служби“, коментира Силвия Георгиева темата за етапа на финансовата децентрализация и добави, че се очакват по-прецизни данни от министерство на финансите (МФ), свързани с регистрациите в НАП на юридически лица по място на дейност, а не управление.

Представени бяха предстоящите задачи за мандат 2023-2027 – ставките на местните данъци и моделите за ТБО, актуализиране на базата данни, както и анализи за повишаване на събираемостта.

Пепа Петкова, гл. експерт в Дирекция „Данъчна политика“ в МФ, запозна присъстващите данъчни експерти с публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение на Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ). Тя обърна внимание, че прецизирането на нормативните текстове обхваща два аспекта.

Първият е свързан с ползването на данъчни облекчения за сгради, получили сертификати с определен клас на енергопотребление, което е продиктувано от промени в Закона за енергийната ефективност и наредбите по неговото прилагане. С промяната се предвижда освобождаване от данък върху недвижимите имоти на сгради, получили сертификати с клас на енергопотребление „A“, както и на сгради, получили сертификати, които удостоверяват, че в съществуващото състояние на сградата са постигнати техническите изисквания за „сграда с близко до нулево потребление на енергия“.

По втория аспект се засягат доходите на лицата, събиращи семена, гъби, лечебни и ароматни растения . Предложението е направено от НАП и цели да се облагат с патентен данък по ЗМДТ, вместо с данък върху доходите на физическите лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Данъкът се предвижда да се внася от лицата, извършващи дейност по събиране на гъби, растения и пр., с което се облекчава административната тежест за търговците, изкупуващи такава продукция. Предложението цели обхващане на доходите от тази дейност и създаване на константен приход за общинските бюджети.

Росен Кузев, началник-отдел „Приходи“ в Община Димитровград обобщи предложенията по ЗМДТ, които Сдружението е обсъждало с общинските експерти.  Освен коментираната промяна за освобождаването от данък сгради за енергийно обновените здания да важи само при постигане на клас енергопотребление „А“, в предложението си за промени в ЗМДТ, НСОРБ предлага да бъдат обсъдени възможностите за по-справедливо облагане на сделките с превозни средства, в случаите когато уговорената цена е по-висока от застрахователната стойност и  въвеждане на норми за справедливо разпределение на данъка при МПС, закупени на лизинг. Засега те плащат дължимия данък към общината, на територията на която е регистриран лизингодателя, а не към тази, на чиято територия се използва превозното средство.

В момента тече работна група за промяна в Закона за движение по пътищата, по повод отписването на данъка за МПС, собственост на починали лица. Това заяви Деница Иванова, инспектор в отдел „Пътна полиция“ при ГД „Национална полиция“ към МВР. Тя запозна участниците с дейността на отдела.

Иванела Андреева, държавен експерт в Дирекция „Системи и компоненти на електронното управление“ в Министерство на електронното управление (МЕУ) демонстрира разработена уеб базирана платформа, чрез което гражданите ще могат да заявяват данъчни административни услуги . Поддръжката е от страна на министерството, което означава, че ще общините ще имат възможност да я ползват безплатно.

Системата разполага с два интерфейса – за вход на граждани и за вход на служебни лица. Разработена е съобразно действащото законодателство и общинските образци на заявления. Облекчение е автоматичното попълване на налични данни за заявителя от RegiX, както и изборът как да се получи услугата – на място или по електронен път.  Присъстващите се запознаха със стъпките и необходимите процеси за издаване на примерна декларация.

Експертът от МЕУ заяви, че екипът, разработил платформата е отворен към коментари и предложения за синхронизации, които биха облекчили работата на местните администрации.

Конкретни казуси по работа с информация от Търговския регистър участниците дискутираха с Бойко Нецов и Милена Узунова - Панайотова, длъжностни лица по регистрацията по Закона за търговски регистъра и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към дирекция „Длъжностни лица по регистрация и длъжностни лица по вписвания“ към Агенция по вписванията.

„Притесненията ни са в една посока – формата на платежното нареждане. От 1 октомври се въвежда промяна – кодът на вида плащане става опционален, а не задължителен (както досега). Това означава, че банковата система няма да задължава клиента да попълва кода, а ще го подканва“, заяви Димка Кирацова от „Информационно обслужване“ АД и добави, че това се налага по отношение на внедряването на стандарта за преводи, използван в рамките на Европейския съюз – SEPA.  Системата се използва се за обмяна на данни между банките, а целта е преводите в евро да се извършват при еднакви условия в страната и извън нея - към друга държава, която е член на SEPA. Тази промяна ще наложи провеждането на информационни кампании от общините.

По повод получените запитвания дали промяната е свързана със Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), г-жа Кирацова заяви, че нововъведението не е обвързано със СЕБРА. Системата няма задължителен характер, внедряването й дълъг процес, финансовото министерство ще уведоми всяка община и ще се направи персонален план за действие.

В рамките на заключителния форум представители на Ърнст&Янг България запознаха участниците със спецификите при прилагането на ДДС от общински администрации.

+ прочети целия текст - скрий текста

2022 г.

Националният форум на общинските данъчни експерти в своето пето издание се проведе на 20 и 21 септември 2022 г. Домакин бе община Девин, която по данни на МФ е на второ място по събираемост на местни приходи след община Стара Загора.

Събитието събра над 80 общински представители, Кметът на общината-домакин Здравко Иванов приветства участниците във форума и открои ролята на Сдружението като основен помощник на общинските администрации, който остро поставя проблемите на местните власти на централно ниво и защитава интересите им.

С приветствие се включи и изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева. Тя подчерта добрата работата на данъчните администрации през двете години, белязани от Covid- пандемията. Ръстът от 20% на данъчните приходи показва, че може да се работи добре, въпреки трудностите, каза изпълнителният директор.

Г-жа Георгиева изтъкна активността на данъчните експерти, които информират НСОРБ за нуждата от уточнения и методически указания по въпроси, касаещи всички общини. Така те насочват екип „Местни политики и финанси“ на НСОРБ към проблемните теми от ежедневието на общинските администрации и включването им в консултативни разработки. Изпълнителният директор отбеляза, че Сдружението ще разчита на опита и експертизата на общинските експерти от приходните звена и в предстоящите преговори с новото Народно събрание за повече и по-разнообразни приходоизточници и правомощия, както и на техните предложения и идеи за справяне с предизвикателствата при определяне и прилагане на такса битови отпадъци. Тя сподели с участниците, че НСОРБ ще окаже методическа подкрепа на общините за преминаване към нови основи за определяне на ТБО в рамките на специално подготвен проект.

Модератор на дискусиите през първия ден на форума бе Людмила Величкова, управител на „НСОРБ-Актив“ ЕООД. Събитието започна с представяне на резултатите от анализите на изпълнението на общинските бюджети за 2021 г. и на данъчните ставки през 2022 г. от  Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни политики и финанси“.

Общините са активни и въпреки липсата на развитие на правната рамка, максимално се възползват от правомощията си по събиране на вземанията и от възможностите на електронното управление. От 1998 г досега, благодарение на активността на данъчните експерти, има увеличение 2,3 пъти на данъчните и 7,3 пъти на неданъчните приходи при почти непроменени условия на нормативната рамка в частта диапазони на данъчните ставки. Данъчните приходи нарастват 2,7 пъти след даването на възможност на общинските съвети да определят сами ставките.

Даниела Ушатова обърна внимание на проучването на Националната агенция за приходите, което показва, че гражданите имат претенции не толкова към размера на данъчните задължения, а се интересуват за какво се харчат и разпределят събраните пари, предлагат ли се повече услуги за гражданите и бизнеса.

Пепа Петкова, секретар на район „Слатина“ в Столична община, представи конкретните предложения за изменение и допълнение на ЗМДТ, които предвиждат следното :

 • Въвеждане на по-ясно дефиниране на облагаемите имоти, вкл. чрез ползване на данните от кадастъра.
 • Актуализиране на данъчните оценки на недвижимите имот със 135% от 2024 г. и прилагане на 4-годишен механизъм за тяхната актуализация на базата на данните, поддържани от НСИ.
 • Актуализиране на базисната данъчна стойност на земеделските земи със 151% и обвързването им с данните за цените на сделките със земеделска земя, поддържани от НСИ;
 • Разширяване кръга на данъчно-задължените лица, съобразно вида на облагаемите имоти, съответно на строежите;
 • Отпадане на разпоредбите относно освобождаването от облагане на земеделските земи, считано от 2026 г.;
 • Включване в облагане на земеделската и горска техника; отпадане на възможността за ползване на облекчение в случаите, когато екологичната група от годишния технически преглед не съответства на екологичната категория; даване на възможност общините да изискват временно прекратяване на регистрацията на МПС, които за пет години назад не са плащали гражданска отговорност и не са преминавали годишен технически преглед.

Диана Янчева, заместник-председател на Националния статистически институт (НСИ), обяви, че на 3 октомври ще излязат първите данните от преброяването, които са с критичен момент 7 ноември 2021 г. – населението по населени места вкл., социално-икономически характеристики, образование, икономическа активност. Те са верифицирани с всички налични регистри в страната. Всички тестове от Евростат са успешни. След това ще се представят и резултатите от контролните преброявания – за обхват и точност. През ноември ще бъдат представени етнокултурните характеристики и миграцията, а през декември – здравния статус, раждаемостта и миграционното поведение.

Изключително сме благодарни на общините, както за предоставената информация, така и за това, че бяхте първите държавни структури, които ни подадохте ръка и заедно работихме за успешното създаване на система, стъпила върху кадастъра и ортофото картата на страната, благодари Диана Янчева.

Поставено е едно добро начало за сграден фонд, изготвя се Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на пътните артерии, като всяка ще има индивидуален код, свързан с адресите и географските координати. Общините ще имат контролиран достъп до информацията, включително издадените разрешителни за строеж, акт 16, строителни граници на парцелите.

През януари 2023 г. ще излезе и геореферираната информация – адреси на сгради и населението. Данните трябва да бъдат използвани внимателно, обърна внимание госпожа Янчева, защото са по адрес на „обичайно пребиваване“, т.е. на мястото, където хората потребяват, а не по постоянен или настоящ адрес.

Данните показват, че населението в почти всички общини намалява, вкл. в София. От две години има отлив към селата, след като в периода на пандемия много млади хора се насочиха към малки населени места и може би това е техният шанс да ги задържат.

Мария Йозова, зам.-председател на Постоянната комисия по местни финанси и зам.-кмет на Габрово, се включи по темата за предизвикателствата при определяне на ТБО и трите възможни основи, подготвителните дейности при прехода към новите основи и последният проект на Наредбата по чл.9 от ЗМДТ. Съгласно нормативната уредба, облагането и изчисляването на ТБО съгласно новите основи трябва да започне втората година след публикуване на резултатите от преброяването, т.е. през 2024 г.

Инж. Иван Баръмски, директор дирекция “Обща администрация” в Брезово, представи практиката на общината за прилагане на новите основи за ТБО на общината – с конкретни данни и цифри. „Въртим се около имота, затова не се справяме. Имотът не прави отпадък, а хората. Ако заложим на брой ползвател по принцип, не по имот, ще намерим варианти“, каза той.

Община Брезово е организирала собствено звено за сметосъбиране, включващо 21 щатни бройки по почистване на териториите, два трактора с ремарке и комбинирана машина за почистване. Те обслужват 15 населени места и общински център.

Предстои пилотно въвеждане на индивидуални съдове в едно от селата.

По експертни оценки, за общината определянето на таксата е подходящо да бъде на база броя и вместимостта на съдовете и честотата на събиране – за юридически лица, и на брой ползватели на услугата в имота

За целта, общинската администрация е събрала данни по населени места за брой обслужени контейнери и съответно количество отпадък, брой ползватели – собственици по настоящ адрес, брой работници за юридическите лица, местата за настаняване и питейните заведения, имотите, които не се ползват. Данните се събират на декларативен принцип, като са предвидени съответните проверки и санкции.

Дискусиите през втория ден бяха с участието на представителите на Министерството на електронното управление – Антон Душев, държавен експерт в дирекция „Политики за електронно управление“; Иванела Андреева и Румен Димитров, главни експерти дирекция „Системи и компоненти на електронното управление“; на НАП – Катя Цветанова и Христина Христова, главни експерти в дирекция „Управление на риска“; заместник-председателя на НСИ Диана Янчева; Деница Иванова от ГД „Национална полиция“, МВР.

Модератор бе Димитър Иванов, директор „Общинска данъчна дирекция“, община Хасково.

Дискутирани бяха обменът на данни между администрациите и подобряване на комуникацията между общините и държавните институции. Представителите на общините поставиха проблема с предекларирането на наследствените имоти и късното получаване на наследствените откази. Същото е положението с бракоразводните дела, когато от районния съд се получава становището за разтрогване на брака, но не и отказите от имущество.

Решението е в иницииране на законодателни промени, за да се даде възможност за достъпване до данни на първичния администратор и създаване на техническа възможност за обмен между различните информационни системи.

Поставен бе и въпросът с дистанционните плащания на местни данъци и такси през „Български пощи“ и по-високо таксуване на гражданите. От Министерството на електронното управление поеха ангажимент да проучат възможностите за облекчаване работата на общинските администрации и пълнотата на системата.

Общинските представители обсъдиха конкретни проблеми с обмена на данни за прекратена регистрация на МПС, регистрация на закупено в чужбина превозно средство, запазване на регистрационни номера, плащане на данъка за МПС, създаване на нова партида и др.

Облекчаване на достъпа до информация се очерта като основна потребност на общинските администрации. Откакто данъчните служби преминаха към местните администрации има проблеми с актуализацията на данните на общините, предоставящи услуги – те създават локална база данни, която се влива в националната, но нямат достъп до нея.

Представителите на НАП очертаха процеса по управление на риска, конкретно касаещ общините. На база изследване на характеристиките и честотата на риска, на щетите за бюджета, се залагат и мерки за управлението им. Агенцията и НСОРБ коментираха изготвяне на споразумение за достъп до регистъра за таксиметрови превози, собственост на ДАИ, с данните за таксиметровите превозвачи и подадените патентни декларации.

Биляна Станимирова, дирекция „Местни приходи“ община Кюстендил, представи опита на общината за определяне размера на местните такси съобразно разходите. В изказването си тя сподели с участниците разработената от тях методика, включените преки и непреки разходи и формулите за изчисляването размера на съответната такса, като бяха представени и конкретни примери – издаване на данъчна оценка на недвижим имот

Секретарят на община Девин Елка Станчева и Захаринка Шапкова, началник-отдел „Бюджет, финанси и управление на човешките ресурси”, представиха организацията на работа на Центъра за административно обслужване, получил висока оценка от гражданите и бизнеса. Те отличиха отличната комуникация с централни организации, улесняваща предоставянето на услуги, успешната практика за събираемост на почти 100% от приходите, подкрепата на ръководството за въвеждане на иновативни и в полза на хората административни услуги.

За добро управление и качествено обслужване са нужни добре дефинирани стандарти, добро взаимодействие на администрация и общински съвет, доверие между граждани, служители и бизнес, професионализъм на общинските служители, обобщиха представителите на община Девин.

НСОРБ-Актив благодари сърдечно на Община Девин за домакинството, гостоприемството и споделения опит.

+ прочети целия текст - скрий текста

2019 г.

Над 160 участници от повече от 80 общини се включиха в четвъртото издание на Националния форум на общинските данъчни експерти, който се проведе на 26 и 27 септември в гр. Хисаря.

Форумът бе открит от изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева, а участниците бяха поздравени и от домакинът община Хисаря в лицето на заместник-кмета г-жа Тони Илиева.

В дискусиите участваха представители на Парламентарната комисия по бюджет и финанси,Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР; дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерски съвет, Национална агенция по приходите, Държавна агенция „Електронно управление“, Национален статистически институт и Нотариалната камара.

Програмата на форума тази година осигури представяне на различните гледните точки по отношение въвеждането на електронното управление и обслужване на гишетата на местната приходна администрация. В рамките на дискусионния панел общинските данъчни експерти и всички гости обсъдиха съвместните задачи и откритите проблеми във връзка с намаляването на административната тежест за гражданите и електронните обмени на данни. Откроиха се основни групи въпроси, които засягат необходимостта от по-ясна нормативна рамка, техническа, технологична и методологическа подкрепа за общините от централната администрация при изпълнението на нововъзложените им ангажименти.

В дискусиите, посветени на проекта за промени на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), като част от бюджетната процедура 2020, с който се променя и Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ), се включи народният представител Ирена Димова, член на комисия по бюджет и финанси на 44-то Народно събрание. Тя очерта основните групи промени в нормативната уредба по местни данъци и такси и подчерта ролята на доброто партньорство и взаимодействие между парламентарната бюджетна комисия, НСОРБ и общините. Според нея, предложените от Министерството на финансите промени са положителни и ще облекчат работата на общинските данъчни експерти. Г-жа  Димова сподели това от дългогодишния си опит като общински съветник и председател на бюджетна комисия в общинския съвет.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева също акцентира върху промените в ЗМДТ, които биха повишили собствената приходна база на общините и биха „хвърлили светлина“ върху начина на определяне и плащане на някои от местните налози. Тя увери участниците, че НСОРБ ще продължава да иска подобрения по отношение на предвиденото стартиране на работата на поддържаната от Министерството на туризма Единна система за туристическа информация (ЕСТИ), които да осигурят по-добро изпълнение на приходите от туристически данък. Госпожа Георгиева увери участниците, че НСОРБ продължава да работи и ще внесе допълнителни предложения към законопроекта, така че да бъде обезпечена нормалната работа на местните приходни звена и да не се допуска драстично увеличаване на обема, натоварването и отговорността на общините.

Една от най-коментираните теми, по които трябва да се търсят решения, беше правилното и коректно облагане на превозните средства, вкл. и недопускане на трупане на недобори от дерегистрираните. Другият въпрос, който беше поставен и в предходни дискусии, беше за обективното и коректно определяне на основата за облагане на сделките с превозни средства –“застрахователната стойност“. Бяха направени няколко предложения – от прилагане на данъчна основа, определена по отделно приложение на ЗМДТ (отмененото Приложени №3), до създаване на изцяло нов подход за определяне на застрахователната стойност за целите на събирането на данъка.

НСОРБ пое ангажимент да потърси и официалните позиции на ресорните министерства – МФ, МВР, МТИТС и др., по откритите въпроси, по които не е постигнат консенсус на националния форум. ТБО и предстоящото преброяване Важна тема бе предстоящата работа по съвместяване на ангажиментите на общините за определяне броя на ползвателите на услугите по чистата в имотите за целите на определяне на ТБО и предстоящото национално преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Пред уастниците за първи път бе показан проекта на преброителната карта. Зам.-председателят на НСИ Диана Янчева представи предстоящите етапи в процеса, както и тези на които данъчните експерти биха могли да се включат по-активно на местно ниво. Тя сподели, че се обмисля вариант за подписване на споразумение между НСИ и НСОРБ за цялостния процес на взаимодействие във връзка с изпълнението на §17 от ЗМДТ. Впоследствие ще се подпишат и отделни споразумения с всяка една от общините – по отношение обхвата на предоставяните данни.

Госпожа Янчева обърна внимание, че предстои създаването на национален статистически регистър на адресите, в който ще се съдържат данни за имотите и за регистрираните на тях лица, съответно за пребиваващите (установени при преброяването). Въз основа на тези споразумения общините ще могат да получат необходимата им информация и във връзка с подготовката на новите общински планове за развитие. Зам.-председателят на НСИ подчерта, че има разлика между осигуряването на достъп до информация и обмена на данни. Общините биха могли да се възползват много поефективно от вече установените взаимоотношения за обмен на данни с НАП по отношение на фирмите и тяхната дейност.

Активната работа по данъчните закони, по преброяването и по подготовката за преминаване към новите основи за определяне на ТБО предстои и НСОРБ ще продължи да обсъжда и консултира с общините конкретните предложения на следващи стъпки.

+ прочети целия текст - скрий текста

2018 г.

На 22 и 23 ноември 2018 г. в гр. Правец, за трета поредна година НСОРБ и НСОРБ-Актив организираха Национален форум на данъчните експерти от общините. В него участваха над 150 експерти от 71 общини.

Форумът започна с представяне на етапните резултати от работата на експертната работна група по определяне на новия модел ТБО и обсъждане на предстоящите задачи, произтичащи от последните промени в ЗМДТ.

Отделен панел бе посветен на предвижданите промени в ДОПК и възможностите за съвместна работа и партньорство на общините с Камарата на частните съдебни изпълнители и Нотариалната камара за повишаване на събираемостта. В дебата участваха Жасмина Саздова, експерт от НАП, Неделчо Митев, частен съдебен изпълнител и Луиза Стоева – зам.-председател на Съвета на нотариусите.

Общините трайно и резултатно през последните години си партнират с КЧСИ, в резултат на което се отчитат и положителните резултати от това ефективно взаимодействие с частните съдебни изпълнители в процеса на събиране на публични вземания.

В тази връзка в НСОРБ постъпи предложение от КЧСИ за включване на общините в разработваната от Камарата Електронна платформа за обмен на данни с държавни органи и институции, вкл. и с общините. Целта е да се облекчи и ускори работата по принудително събиране на вземанията. Предлага се, общините които желаят да се включат в тази инициатива, да могат след решение на ОбС, да подпишат тристранно споразумение с КЧСИ и „Информационно обслужване“ АД. Подобно уреждане на взаимоотношенията на първо място е необходимо с оглед спазване изискванията на чл. 59 и чл. 61 от ЗМСМА, както и с цел да бъдат защитени общините като държатели на информацията. При реализирането на това сътрудничество ще се осигури както по-добро изпълнение на законоустановените изисквания относно предоставяната/получавана информация на частните съдебни изпълнители (ЧСИ), така и ще се намали натовареността на общинските приходни звена по отношение на предоставянето на писмена информация.

Акцент в програмата бе прилагането на новия ред за облагане на автомобилите и ваканционните имоти, както и дискусия за софтуерната готовност и свързаността между регистрите. В дискусиите участваха – Петя Копчева, началник-отдел „Преки данъци“ и Петя Кидикова, експерт от МФ, Надя Каратова – зам.-кмет на Кюстендил и Димка Кирацова от „Информационно обслужване“ АД.

На 23 ноември, след отхвърляне ветото на президента върху промените в Закона за корпоративното подоходно облагане в частта им за местните данъци и такси, зам.-министърът на финансите Росица Велкова участва в дискусията по промените в ЗМДТ за 2019 г. По темата се включи и Надежда Генова, директор дирекция „Финанси на общините“. Изпълнителният директор на НСОРБ – Силвия Георгиева представи презентация за общинската данъчна политика.

+ прочети целия текст - скрий текста

2017 г.

На 9 и 10 ноември 2017 г. в гр. Велинград се проведе второто издание на Националния форум на данъчните експерти от общините, организиран от НСОРБ и НСОРБ-Актив ЕООД. Участваха над 150 експерти от приходните администрации на общините.

Форумът беше открит от д-р Костадин Коев, кмет на община Велинград. Николета Колева, експерт в Парламентарната комисия по бюджет и финанси в 44-то Народно събрание, също приветства участниците и даде висока оценка на доброто сътрудничество с НСОРБ.

Във фокуса на дискусиите бяха изведени следните теми:

* Предложения за промени в нормативната уредба и позицията на НСОРБ по тях, мерките за повишаване на събираемостта на данъчните и неданъчните приходи и мерките за недопускане на оспорване и отмяна на наредбите по ЗМДТ.

* Взаимодействие на общините с публични изпълнители и частни съдебни изпълнители при възлагане събирането на общинските вземания: последни промени в нормативната рамка за принудително изпълнение; оформяне на преписки по възлагане и необходими документи; действия на общинската администрация в хода на производството по принудително изпълнение; ефективност на обезпечителните мерки в практиката на частните и публичните съдебни изпълнители; електронно взаимодействие между ЧСИ и общината; услуги предоставяни от общината и възможности за прозрачност и намаляване на административната тежест.

Обсъдени бяха казуси от практиката по прилагане на ЗМДТ и от практиката по събиране в това число промените в ЗМДТ, в сила от 01.01.2018 г. (без тези отнасящи се за ТБО); действия на органите по приходите при смърт на лице; прекратяване на облагането при служебна дерегистрация на МПС; процедура за промяна на предназначението на земеделски земи, обстоятелства, при които решението за промяна на предназначението губи правно действие и последици от това; данъчни оценки на земеделски земи и язовири; отказ от право на собственост върху недвижим имот или превозно средство, последици за данъчното облагане; фирми в несъстоятелност и ликвидация; отписване на вземания и др.

Темата за проблемите по предоставянето на електронни услуги по МДТ, електронния обмен на данни и електронно подаване на декларации, като заявяването и разплащане на електронни услуги чрез сайта на общината; електронни административни услуги и електронен обмен на данни; електронно подаване на декларации, електронен обмен на данни и електронни услуги – нормативна база и взаимодействие с ДАЕУ, бяха представени от Станислава Тинкова и Десислава Асенова, „Имеон Софтуер“, доц. Моско Аладжем, Софтуерна група „Акстър“ и Димка Кирацова, „Информационно обслужване“ АД

Диана Петрова, главен юрисконсулт на община Велико Търново представи обобщен материал за проблемите и казусите, свързани с оспорването на общинските наредби по ЗМДТ - какво да правят общините,  за да не допускат оспорване и съдебна отмяна.

Форумът завърши с обсъждане на възможностите за актуализиране и осъвременяване на правилата и процедурите по ЗМДТ

+ прочети целия текст - скрий текста

2016 г.

На 26 и 27 октомври 2016 г., община Трявна беше домакин на мащабен форум за общинските данъчни експерти, организиран от НСОРБ-Актив. Над 120 данъчни експерти от 60 общини се включиха в практическия семинар на тема „Ефективно администриране на местните приходи и мерки за повишаване на събираемостта“.

Семинарът беше открит от кмета на община Трявна,  г-н Дончо Захариев, който в приветствието си подчерта, че за общинското ръководство добрата работа на общинските данъчни експерти е изключително важна, защото осигуряването на приходи в общинските бюджети гарантира успешното изпълнение на поставените приоритети и цели.

Основните акценти в програмата бяха с фокус върху:

 • Подобряване обмена на данни между МФ и общините и изисквания към отчетността
 • взаимодействие между частните съдебни изпълнители и общините при възлагане събиране на публични общински вземания. Оформяне на преписки по възлагане и необходими документи за образуване на изпълнителното дело;
 • ефективност на обезпечителни мерки в практиката на частните съдебни изпълнители при събиране на публични общински вземания;
 • предимства на способите на принудителното събиране по реда на ГПК пред принудително събирането по реда на ДОПК.
 • актуални въпроси от практиката по прилагането на ЗМДТ;
 • мерки за повишаване на събираемостта;
 • общински практики при избора на основи за изчисляване на ТБО;
 • подготовка на новата бюджетна година.  

Ключови говорители по темите бяха Димка Кирацова, Информационно обслужване АД; Виктор Георгиев представител на Камарата на частните съдебни изпълнители; Красимира Узунова, методолог по ЗМДТ от НАП, както и експертите от общините - Иван Иванов, началник-отдел „Местни данъци и такси“, община Стара Загора; Мария Костадинова, заместник-кмет на община Свиленград; Цвета Попова, директор дирекция „Местни данъци и такси“, община Пловдив; Мария Йозова, директор дирекция “Местни данъци и такси”, община Габрово

Специално за участниците в семинара община Трявна представи впечатляващия спектакъл „Звук и светлина“.

+ прочети целия текст - скрий текста
Възможности за партньорство
Календар на събитията

февруари 2024

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 1
 • 2
 • 3