НСОРБ Актив ЕООД
София 1111,
ул. „Голаш” 23
тел.: 02 943 44 67
e-mail: activ@namrb-activ.org
www.namrb-activ.org

Програма на събитието

ПЪРВИ ДЕН, 28 септември (четвъртък) 
14.30-15.30 Регистрация на участниците (пред зала  „Терес“)
15.30-17.30 Дискусионен форум 1: (зала „Терес“)
  *   Важни срокове и ангажименти на общините свързани с определянето на ТБО по новите основи. 
   Добри общински практики за измерване и определяне на количеството битови отпадъци – представяне на проект „Въвеждане на добра практика в община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци“
  С участието на: 
  Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ;
  доц. д-р Атанас Атанасов, председател на НСИ;
  Пепа Петкова, главен експерт  отдел „Преки данъци“, Дирекция „Данъчна политика“, МФ
 

Мария Костадинова, заместник-кмет, община Свиленград,

инж. Иванка Димитрова, директор "Общинска собственост и екология", община Свиленград 

Модератор   
20.00 Вечеря  (зала  „Орфей“)
ВТОРИ ДЕН, 29 септември (петък) 
09.30-11.00 Дискусионен форум 2: (зала „Терес“)
   Законопроекти за изменение и допълнение на данъчните закони с отражение върху дейността на общините. 
  *   Предложения на НСОРБ. 
  С участието на: 
  Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ; 
  Пепа Петкова, главен експерт  отдел „Преки данъци“, Дирекция „Данъчна политика“, МФ
  Росен Кузев, началник-отдел „Приходи“, община Димитровград;
Модератор  Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни политики и финанси“, НСОРБ;
11.00-11.30 Кафе-пауза (пред зала  „Терес“)
11.30-13.00 Дискусионен форум 3: (зала „Терес“)
   Намаляване на административната тежест за данъкоплатците чрез развитие на електронните услуги и за данъчните експерти чрез интеграция с национални регистри и системи. 
   Актуални въпроси и предизвикателства пред местните приходи звена в началото на новия мандат. 
  С участието на:
  Иванела Андреева, държавен експерт Дирекция „Системи и компоненти на електронното управление“, МЕУ; 
  Деница Иванова, полицейски инспектор в сектор „МПС и водачи“, отдел „Пътна полиция“, при ГД „Национална полиция“, МВР ;
  Бойко Нецов и Милена Христова Узунова - Панайотова, длъжностни лица по регистрацията по Закона за търговски регистъра и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към дирекция „Длъжностни лица по регистрация и длъжностни лица по вписвания“; Агенция по вписванията;
  Димка Кирацова, Информационно обслужване АД;
Модератор Людмила Величкова, управител на НСОРБ-Актив ЕООД
13.00-14.00 Обяд (основен ресторант „Тракийска резиденция“)
14.00-15.00 Открит форум: (зала „Терес“)
  Специфики при прилагането на ДДС от общински администрации –възможности за оптимизация
  С участието на представители на: Ърнст&Янг България

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я