Архив на събитието

2019 г.

Над 160 участници от повече от 80 общини се включиха в четвъртото издание на Националния форум на общинските данъчни експерти, който се проведе на 26 и 27 септември в гр. Хисаря.

Форумът бе открит от изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева, а участниците бяха поздравени и от домакинът община Хисаря в лицето на заместник-кмета г-жа Тони Илиева.

В дискусиите участваха представители на Парламентарната комисия по бюджет и финанси,Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР; дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерски съвет, Национална агенция по приходите, Държавна агенция „Електронно управление“, Национален статистически институт и Нотариалната камара.

Програмата на форума тази година осигури представяне на различните гледните точки по отношение въвеждането на електронното управление и обслужване на гишетата на местната приходна администрация. В рамките на дискусионния панел общинските данъчни експерти и всички гости обсъдиха съвместните задачи и откритите проблеми във връзка с намаляването на административната тежест за гражданите и електронните обмени на данни. Откроиха се основни групи въпроси, които засягат необходимостта от по-ясна нормативна рамка, техническа, технологична и методологическа подкрепа за общините от централната администрация при изпълнението на нововъзложените им ангажименти.

В дискусиите, посветени на проекта за промени на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), като част от бюджетната процедура 2020, с който се променя и Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ), се включи народният представител Ирена Димова, член на комисия по бюджет и финанси на 44-то Народно събрание. Тя очерта основните групи промени в нормативната уредба по местни данъци и такси и подчерта ролята на доброто партньорство и взаимодействие между парламентарната бюджетна комисия, НСОРБ и общините. Според нея, предложените от Министерството на финансите промени са положителни и ще облекчат работата на общинските данъчни експерти. Г-жа  Димова сподели това от дългогодишния си опит като общински съветник и председател на бюджетна комисия в общинския съвет.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева също акцентира върху промените в ЗМДТ, които биха повишили собствената приходна база на общините и биха „хвърлили светлина“ върху начина на определяне и плащане на някои от местните налози. Тя увери участниците, че НСОРБ ще продължава да иска подобрения по отношение на предвиденото стартиране на работата на поддържаната от Министерството на туризма Единна система за туристическа информация (ЕСТИ), които да осигурят по-добро изпълнение на приходите от туристически данък. Госпожа Георгиева увери участниците, че НСОРБ продължава да работи и ще внесе допълнителни предложения към законопроекта, така че да бъде обезпечена нормалната работа на местните приходни звена и да не се допуска драстично увеличаване на обема, натоварването и отговорността на общините.

Една от най-коментираните теми, по които трябва да се търсят решения, беше правилното и коректно облагане на превозните средства, вкл. и недопускане на трупане на недобори от дерегистрираните. Другият въпрос, който беше поставен и в предходни дискусии, беше за обективното и коректно определяне на основата за облагане на сделките с превозни средства –“застрахователната стойност“. Бяха направени няколко предложения – от прилагане на данъчна основа, определена по отделно приложение на ЗМДТ (отмененото Приложени №3), до създаване на изцяло нов подход за определяне на застрахователната стойност за целите на събирането на данъка.

НСОРБ пое ангажимент да потърси и официалните позиции на ресорните министерства – МФ, МВР, МТИТС и др., по откритите въпроси, по които не е постигнат консенсус на националния форум. ТБО и предстоящото преброяване Важна тема бе предстоящата работа по съвместяване на ангажиментите на общините за определяне броя на ползвателите на услугите по чистата в имотите за целите на определяне на ТБО и предстоящото национално преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Пред уастниците за първи път бе показан проекта на преброителната карта. Зам.-председателят на НСИ Диана Янчева представи предстоящите етапи в процеса, както и тези на които данъчните експерти биха могли да се включат по-активно на местно ниво. Тя сподели, че се обмисля вариант за подписване на споразумение между НСИ и НСОРБ за цялостния процес на взаимодействие във връзка с изпълнението на §17 от ЗМДТ. Впоследствие ще се подпишат и отделни споразумения с всяка една от общините – по отношение обхвата на предоставяните данни.

Госпожа Янчева обърна внимание, че предстои създаването на национален статистически регистър на адресите, в който ще се съдържат данни за имотите и за регистрираните на тях лица, съответно за пребиваващите (установени при преброяването). Въз основа на тези споразумения общините ще могат да получат необходимата им информация и във връзка с подготовката на новите общински планове за развитие. Зам.-председателят на НСИ подчерта, че има разлика между осигуряването на достъп до информация и обмена на данни. Общините биха могли да се възползват много поефективно от вече установените взаимоотношения за обмен на данни с НАП по отношение на фирмите и тяхната дейност.

Активната работа по данъчните закони, по преброяването и по подготовката за преминаване към новите основи за определяне на ТБО предстои и НСОРБ ще продължи да обсъжда и консултира с общините конкретните предложения на следващи стъпки.

+ прочети целия текст - скрий текста
Възможности за партньорство
Календар на събитията

октомври 2020

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1