Архив на събитието

2022 г.

Националният форум на общинските данъчни експерти в своето пето издание се проведе на 20 и 21 септември 2022 г. Домакин бе община Девин, която по данни на МФ е на второ място по събираемост на местни приходи след община Стара Загора.

Събитието събра над 80 общински представители, Кметът на общината-домакин Здравко Иванов приветства участниците във форума и открои ролята на Сдружението като основен помощник на общинските администрации, който остро поставя проблемите на местните власти на централно ниво и защитава интересите им.

С приветствие се включи и изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева. Тя подчерта добрата работата на данъчните администрации през двете години, белязани от Covid- пандемията. Ръстът от 20% на данъчните приходи показва, че може да се работи добре, въпреки трудностите, каза изпълнителният директор.

Г-жа Георгиева изтъкна активността на данъчните експерти, които информират НСОРБ за нуждата от уточнения и методически указания по въпроси, касаещи всички общини. Така те насочват екип „Местни политики и финанси“ на НСОРБ към проблемните теми от ежедневието на общинските администрации и включването им в консултативни разработки. Изпълнителният директор отбеляза, че Сдружението ще разчита на опита и експертизата на общинските експерти от приходните звена и в предстоящите преговори с новото Народно събрание за повече и по-разнообразни приходоизточници и правомощия, както и на техните предложения и идеи за справяне с предизвикателствата при определяне и прилагане на такса битови отпадъци. Тя сподели с участниците, че НСОРБ ще окаже методическа подкрепа на общините за преминаване към нови основи за определяне на ТБО в рамките на специално подготвен проект.

Модератор на дискусиите през първия ден на форума бе Людмила Величкова, управител на „НСОРБ-Актив“ ЕООД. Събитието започна с представяне на резултатите от анализите на изпълнението на общинските бюджети за 2021 г. и на данъчните ставки през 2022 г. от  Даниела Ушатова, ръководител екип „Местни политики и финанси“.

Общините са активни и въпреки липсата на развитие на правната рамка, максимално се възползват от правомощията си по събиране на вземанията и от възможностите на електронното управление. От 1998 г досега, благодарение на активността на данъчните експерти, има увеличение 2,3 пъти на данъчните и 7,3 пъти на неданъчните приходи при почти непроменени условия на нормативната рамка в частта диапазони на данъчните ставки. Данъчните приходи нарастват 2,7 пъти след даването на възможност на общинските съвети да определят сами ставките.

Даниела Ушатова обърна внимание на проучването на Националната агенция за приходите, което показва, че гражданите имат претенции не толкова към размера на данъчните задължения, а се интересуват за какво се харчат и разпределят събраните пари, предлагат ли се повече услуги за гражданите и бизнеса.

Пепа Петкова, секретар на район „Слатина“ в Столична община, представи конкретните предложения за изменение и допълнение на ЗМДТ, които предвиждат следното :

 • Въвеждане на по-ясно дефиниране на облагаемите имоти, вкл. чрез ползване на данните от кадастъра.
 • Актуализиране на данъчните оценки на недвижимите имот със 135% от 2024 г. и прилагане на 4-годишен механизъм за тяхната актуализация на базата на данните, поддържани от НСИ.
 • Актуализиране на базисната данъчна стойност на земеделските земи със 151% и обвързването им с данните за цените на сделките със земеделска земя, поддържани от НСИ;
 • Разширяване кръга на данъчно-задължените лица, съобразно вида на облагаемите имоти, съответно на строежите;
 • Отпадане на разпоредбите относно освобождаването от облагане на земеделските земи, считано от 2026 г.;
 • Включване в облагане на земеделската и горска техника; отпадане на възможността за ползване на облекчение в случаите, когато екологичната група от годишния технически преглед не съответства на екологичната категория; даване на възможност общините да изискват временно прекратяване на регистрацията на МПС, които за пет години назад не са плащали гражданска отговорност и не са преминавали годишен технически преглед.

Диана Янчева, заместник-председател на Националния статистически институт (НСИ), обяви, че на 3 октомври ще излязат първите данните от преброяването, които са с критичен момент 7 ноември 2021 г. – населението по населени места вкл., социално-икономически характеристики, образование, икономическа активност. Те са верифицирани с всички налични регистри в страната. Всички тестове от Евростат са успешни. След това ще се представят и резултатите от контролните преброявания – за обхват и точност. През ноември ще бъдат представени етнокултурните характеристики и миграцията, а през декември – здравния статус, раждаемостта и миграционното поведение.

Изключително сме благодарни на общините, както за предоставената информация, така и за това, че бяхте първите държавни структури, които ни подадохте ръка и заедно работихме за успешното създаване на система, стъпила върху кадастъра и ортофото картата на страната, благодари Диана Янчева.

Поставено е едно добро начало за сграден фонд, изготвя се Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на пътните артерии, като всяка ще има индивидуален код, свързан с адресите и географските координати. Общините ще имат контролиран достъп до информацията, включително издадените разрешителни за строеж, акт 16, строителни граници на парцелите.

През януари 2023 г. ще излезе и геореферираната информация – адреси на сгради и населението. Данните трябва да бъдат използвани внимателно, обърна внимание госпожа Янчева, защото са по адрес на „обичайно пребиваване“, т.е. на мястото, където хората потребяват, а не по постоянен или настоящ адрес.

Данните показват, че населението в почти всички общини намалява, вкл. в София. От две години има отлив към селата, след като в периода на пандемия много млади хора се насочиха към малки населени места и може би това е техният шанс да ги задържат.

Мария Йозова, зам.-председател на Постоянната комисия по местни финанси и зам.-кмет на Габрово, се включи по темата за предизвикателствата при определяне на ТБО и трите възможни основи, подготвителните дейности при прехода към новите основи и последният проект на Наредбата по чл.9 от ЗМДТ. Съгласно нормативната уредба, облагането и изчисляването на ТБО съгласно новите основи трябва да започне втората година след публикуване на резултатите от преброяването, т.е. през 2024 г.

Инж. Иван Баръмски, директор дирекция “Обща администрация” в Брезово, представи практиката на общината за прилагане на новите основи за ТБО на общината – с конкретни данни и цифри. „Въртим се около имота, затова не се справяме. Имотът не прави отпадък, а хората. Ако заложим на брой ползвател по принцип, не по имот, ще намерим варианти“, каза той.

Община Брезово е организирала собствено звено за сметосъбиране, включващо 21 щатни бройки по почистване на териториите, два трактора с ремарке и комбинирана машина за почистване. Те обслужват 15 населени места и общински център.

Предстои пилотно въвеждане на индивидуални съдове в едно от селата.

По експертни оценки, за общината определянето на таксата е подходящо да бъде на база броя и вместимостта на съдовете и честотата на събиране – за юридически лица, и на брой ползватели на услугата в имота

За целта, общинската администрация е събрала данни по населени места за брой обслужени контейнери и съответно количество отпадък, брой ползватели – собственици по настоящ адрес, брой работници за юридическите лица, местата за настаняване и питейните заведения, имотите, които не се ползват. Данните се събират на декларативен принцип, като са предвидени съответните проверки и санкции.

Дискусиите през втория ден бяха с участието на представителите на Министерството на електронното управление – Антон Душев, държавен експерт в дирекция „Политики за електронно управление“; Иванела Андреева и Румен Димитров, главни експерти дирекция „Системи и компоненти на електронното управление“; на НАП – Катя Цветанова и Христина Христова, главни експерти в дирекция „Управление на риска“; заместник-председателя на НСИ Диана Янчева; Деница Иванова от ГД „Национална полиция“, МВР.

Модератор бе Димитър Иванов, директор „Общинска данъчна дирекция“, община Хасково.

Дискутирани бяха обменът на данни между администрациите и подобряване на комуникацията между общините и държавните институции. Представителите на общините поставиха проблема с предекларирането на наследствените имоти и късното получаване на наследствените откази. Същото е положението с бракоразводните дела, когато от районния съд се получава становището за разтрогване на брака, но не и отказите от имущество.

Решението е в иницииране на законодателни промени, за да се даде възможност за достъпване до данни на първичния администратор и създаване на техническа възможност за обмен между различните информационни системи.

Поставен бе и въпросът с дистанционните плащания на местни данъци и такси през „Български пощи“ и по-високо таксуване на гражданите. От Министерството на електронното управление поеха ангажимент да проучат възможностите за облекчаване работата на общинските администрации и пълнотата на системата.

Общинските представители обсъдиха конкретни проблеми с обмена на данни за прекратена регистрация на МПС, регистрация на закупено в чужбина превозно средство, запазване на регистрационни номера, плащане на данъка за МПС, създаване на нова партида и др.

Облекчаване на достъпа до информация се очерта като основна потребност на общинските администрации. Откакто данъчните служби преминаха към местните администрации има проблеми с актуализацията на данните на общините, предоставящи услуги – те създават локална база данни, която се влива в националната, но нямат достъп до нея.

Представителите на НАП очертаха процеса по управление на риска, конкретно касаещ общините. На база изследване на характеристиките и честотата на риска, на щетите за бюджета, се залагат и мерки за управлението им. Агенцията и НСОРБ коментираха изготвяне на споразумение за достъп до регистъра за таксиметрови превози, собственост на ДАИ, с данните за таксиметровите превозвачи и подадените патентни декларации.

Биляна Станимирова, дирекция „Местни приходи“ община Кюстендил, представи опита на общината за определяне размера на местните такси съобразно разходите. В изказването си тя сподели с участниците разработената от тях методика, включените преки и непреки разходи и формулите за изчисляването размера на съответната такса, като бяха представени и конкретни примери – издаване на данъчна оценка на недвижим имот

Секретарят на община Девин Елка Станчева и Захаринка Шапкова, началник-отдел „Бюджет, финанси и управление на човешките ресурси”, представиха организацията на работа на Центъра за административно обслужване, получил висока оценка от гражданите и бизнеса. Те отличиха отличната комуникация с централни организации, улесняваща предоставянето на услуги, успешната практика за събираемост на почти 100% от приходите, подкрепата на ръководството за въвеждане на иновативни и в полза на хората административни услуги.

За добро управление и качествено обслужване са нужни добре дефинирани стандарти, добро взаимодействие на администрация и общински съвет, доверие между граждани, служители и бизнес, професионализъм на общинските служители, обобщиха представителите на община Девин.

НСОРБ-Актив благодари сърдечно на Община Девин за домакинството, гостоприемството и споделения опит.

+ прочети целия текст - скрий текста

2019 г.

Над 160 участници от повече от 80 общини се включиха в четвъртото издание на Националния форум на общинските данъчни експерти, който се проведе на 26 и 27 септември в гр. Хисаря.

Форумът бе открит от изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева, а участниците бяха поздравени и от домакинът община Хисаря в лицето на заместник-кмета г-жа Тони Илиева.

В дискусиите участваха представители на Парламентарната комисия по бюджет и финанси,Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР; дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерски съвет, Национална агенция по приходите, Държавна агенция „Електронно управление“, Национален статистически институт и Нотариалната камара.

Програмата на форума тази година осигури представяне на различните гледните точки по отношение въвеждането на електронното управление и обслужване на гишетата на местната приходна администрация. В рамките на дискусионния панел общинските данъчни експерти и всички гости обсъдиха съвместните задачи и откритите проблеми във връзка с намаляването на административната тежест за гражданите и електронните обмени на данни. Откроиха се основни групи въпроси, които засягат необходимостта от по-ясна нормативна рамка, техническа, технологична и методологическа подкрепа за общините от централната администрация при изпълнението на нововъзложените им ангажименти.

В дискусиите, посветени на проекта за промени на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), като част от бюджетната процедура 2020, с който се променя и Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ), се включи народният представител Ирена Димова, член на комисия по бюджет и финанси на 44-то Народно събрание. Тя очерта основните групи промени в нормативната уредба по местни данъци и такси и подчерта ролята на доброто партньорство и взаимодействие между парламентарната бюджетна комисия, НСОРБ и общините. Според нея, предложените от Министерството на финансите промени са положителни и ще облекчат работата на общинските данъчни експерти. Г-жа  Димова сподели това от дългогодишния си опит като общински съветник и председател на бюджетна комисия в общинския съвет.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева също акцентира върху промените в ЗМДТ, които биха повишили собствената приходна база на общините и биха „хвърлили светлина“ върху начина на определяне и плащане на някои от местните налози. Тя увери участниците, че НСОРБ ще продължава да иска подобрения по отношение на предвиденото стартиране на работата на поддържаната от Министерството на туризма Единна система за туристическа информация (ЕСТИ), които да осигурят по-добро изпълнение на приходите от туристически данък. Госпожа Георгиева увери участниците, че НСОРБ продължава да работи и ще внесе допълнителни предложения към законопроекта, така че да бъде обезпечена нормалната работа на местните приходни звена и да не се допуска драстично увеличаване на обема, натоварването и отговорността на общините.

Една от най-коментираните теми, по които трябва да се търсят решения, беше правилното и коректно облагане на превозните средства, вкл. и недопускане на трупане на недобори от дерегистрираните. Другият въпрос, който беше поставен и в предходни дискусии, беше за обективното и коректно определяне на основата за облагане на сделките с превозни средства –“застрахователната стойност“. Бяха направени няколко предложения – от прилагане на данъчна основа, определена по отделно приложение на ЗМДТ (отмененото Приложени №3), до създаване на изцяло нов подход за определяне на застрахователната стойност за целите на събирането на данъка.

НСОРБ пое ангажимент да потърси и официалните позиции на ресорните министерства – МФ, МВР, МТИТС и др., по откритите въпроси, по които не е постигнат консенсус на националния форум. ТБО и предстоящото преброяване Важна тема бе предстоящата работа по съвместяване на ангажиментите на общините за определяне броя на ползвателите на услугите по чистата в имотите за целите на определяне на ТБО и предстоящото национално преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Пред уастниците за първи път бе показан проекта на преброителната карта. Зам.-председателят на НСИ Диана Янчева представи предстоящите етапи в процеса, както и тези на които данъчните експерти биха могли да се включат по-активно на местно ниво. Тя сподели, че се обмисля вариант за подписване на споразумение между НСИ и НСОРБ за цялостния процес на взаимодействие във връзка с изпълнението на §17 от ЗМДТ. Впоследствие ще се подпишат и отделни споразумения с всяка една от общините – по отношение обхвата на предоставяните данни.

Госпожа Янчева обърна внимание, че предстои създаването на национален статистически регистър на адресите, в който ще се съдържат данни за имотите и за регистрираните на тях лица, съответно за пребиваващите (установени при преброяването). Въз основа на тези споразумения общините ще могат да получат необходимата им информация и във връзка с подготовката на новите общински планове за развитие. Зам.-председателят на НСИ подчерта, че има разлика между осигуряването на достъп до информация и обмена на данни. Общините биха могли да се възползват много поефективно от вече установените взаимоотношения за обмен на данни с НАП по отношение на фирмите и тяхната дейност.

Активната работа по данъчните закони, по преброяването и по подготовката за преминаване към новите основи за определяне на ТБО предстои и НСОРБ ще продължи да обсъжда и консултира с общините конкретните предложения на следващи стъпки.

+ прочети целия текст - скрий текста

2018 г.

На 22 и 23 ноември 2018 г. в гр. Правец, за трета поредна година НСОРБ и НСОРБ-Актив организираха Национален форум на данъчните експерти от общините. В него участваха над 150 експерти от 71 общини.

Форумът започна с представяне на етапните резултати от работата на експертната работна група по определяне на новия модел ТБО и обсъждане на предстоящите задачи, произтичащи от последните промени в ЗМДТ.

Отделен панел бе посветен на предвижданите промени в ДОПК и възможностите за съвместна работа и партньорство на общините с Камарата на частните съдебни изпълнители и Нотариалната камара за повишаване на събираемостта. В дебата участваха Жасмина Саздова, експерт от НАП, Неделчо Митев, частен съдебен изпълнител и Луиза Стоева – зам.-председател на Съвета на нотариусите.

Общините трайно и резултатно през последните години си партнират с КЧСИ, в резултат на което се отчитат и положителните резултати от това ефективно взаимодействие с частните съдебни изпълнители в процеса на събиране на публични вземания.

В тази връзка в НСОРБ постъпи предложение от КЧСИ за включване на общините в разработваната от Камарата Електронна платформа за обмен на данни с държавни органи и институции, вкл. и с общините. Целта е да се облекчи и ускори работата по принудително събиране на вземанията. Предлага се, общините които желаят да се включат в тази инициатива, да могат след решение на ОбС, да подпишат тристранно споразумение с КЧСИ и „Информационно обслужване“ АД. Подобно уреждане на взаимоотношенията на първо място е необходимо с оглед спазване изискванията на чл. 59 и чл. 61 от ЗМСМА, както и с цел да бъдат защитени общините като държатели на информацията. При реализирането на това сътрудничество ще се осигури както по-добро изпълнение на законоустановените изисквания относно предоставяната/получавана информация на частните съдебни изпълнители (ЧСИ), така и ще се намали натовареността на общинските приходни звена по отношение на предоставянето на писмена информация.

Акцент в програмата бе прилагането на новия ред за облагане на автомобилите и ваканционните имоти, както и дискусия за софтуерната готовност и свързаността между регистрите. В дискусиите участваха – Петя Копчева, началник-отдел „Преки данъци“ и Петя Кидикова, експерт от МФ, Надя Каратова – зам.-кмет на Кюстендил и Димка Кирацова от „Информационно обслужване“ АД.

На 23 ноември, след отхвърляне ветото на президента върху промените в Закона за корпоративното подоходно облагане в частта им за местните данъци и такси, зам.-министърът на финансите Росица Велкова участва в дискусията по промените в ЗМДТ за 2019 г. По темата се включи и Надежда Генова, директор дирекция „Финанси на общините“. Изпълнителният директор на НСОРБ – Силвия Георгиева представи презентация за общинската данъчна политика.

+ прочети целия текст - скрий текста

2017 г.

На 9 и 10 ноември 2017 г. в гр. Велинград се проведе второто издание на Националния форум на данъчните експерти от общините, организиран от НСОРБ и НСОРБ-Актив ЕООД. Участваха над 150 експерти от приходните администрации на общините.

Форумът беше открит от д-р Костадин Коев, кмет на община Велинград. Николета Колева, експерт в Парламентарната комисия по бюджет и финанси в 44-то Народно събрание, също приветства участниците и даде висока оценка на доброто сътрудничество с НСОРБ.

Във фокуса на дискусиите бяха изведени следните теми:

* Предложения за промени в нормативната уредба и позицията на НСОРБ по тях, мерките за повишаване на събираемостта на данъчните и неданъчните приходи и мерките за недопускане на оспорване и отмяна на наредбите по ЗМДТ.

* Взаимодействие на общините с публични изпълнители и частни съдебни изпълнители при възлагане събирането на общинските вземания: последни промени в нормативната рамка за принудително изпълнение; оформяне на преписки по възлагане и необходими документи; действия на общинската администрация в хода на производството по принудително изпълнение; ефективност на обезпечителните мерки в практиката на частните и публичните съдебни изпълнители; електронно взаимодействие между ЧСИ и общината; услуги предоставяни от общината и възможности за прозрачност и намаляване на административната тежест.

Обсъдени бяха казуси от практиката по прилагане на ЗМДТ и от практиката по събиране в това число промените в ЗМДТ, в сила от 01.01.2018 г. (без тези отнасящи се за ТБО); действия на органите по приходите при смърт на лице; прекратяване на облагането при служебна дерегистрация на МПС; процедура за промяна на предназначението на земеделски земи, обстоятелства, при които решението за промяна на предназначението губи правно действие и последици от това; данъчни оценки на земеделски земи и язовири; отказ от право на собственост върху недвижим имот или превозно средство, последици за данъчното облагане; фирми в несъстоятелност и ликвидация; отписване на вземания и др.

Темата за проблемите по предоставянето на електронни услуги по МДТ, електронния обмен на данни и електронно подаване на декларации, като заявяването и разплащане на електронни услуги чрез сайта на общината; електронни административни услуги и електронен обмен на данни; електронно подаване на декларации, електронен обмен на данни и електронни услуги – нормативна база и взаимодействие с ДАЕУ, бяха представени от Станислава Тинкова и Десислава Асенова, „Имеон Софтуер“, доц. Моско Аладжем, Софтуерна група „Акстър“ и Димка Кирацова, „Информационно обслужване“ АД

Диана Петрова, главен юрисконсулт на община Велико Търново представи обобщен материал за проблемите и казусите, свързани с оспорването на общинските наредби по ЗМДТ - какво да правят общините,  за да не допускат оспорване и съдебна отмяна.

Форумът завърши с обсъждане на възможностите за актуализиране и осъвременяване на правилата и процедурите по ЗМДТ

+ прочети целия текст - скрий текста

2016 г.

На 26 и 27 октомври 2016 г., община Трявна беше домакин на мащабен форум за общинските данъчни експерти, организиран от НСОРБ-Актив. Над 120 данъчни експерти от 60 общини се включиха в практическия семинар на тема „Ефективно администриране на местните приходи и мерки за повишаване на събираемостта“.

Семинарът беше открит от кмета на община Трявна,  г-н Дончо Захариев, който в приветствието си подчерта, че за общинското ръководство добрата работа на общинските данъчни експерти е изключително важна, защото осигуряването на приходи в общинските бюджети гарантира успешното изпълнение на поставените приоритети и цели.

Основните акценти в програмата бяха с фокус върху:

 • Подобряване обмена на данни между МФ и общините и изисквания към отчетността
 • взаимодействие между частните съдебни изпълнители и общините при възлагане събиране на публични общински вземания. Оформяне на преписки по възлагане и необходими документи за образуване на изпълнителното дело;
 • ефективност на обезпечителни мерки в практиката на частните съдебни изпълнители при събиране на публични общински вземания;
 • предимства на способите на принудителното събиране по реда на ГПК пред принудително събирането по реда на ДОПК.
 • актуални въпроси от практиката по прилагането на ЗМДТ;
 • мерки за повишаване на събираемостта;
 • общински практики при избора на основи за изчисляване на ТБО;
 • подготовка на новата бюджетна година.  

Ключови говорители по темите бяха Димка Кирацова, Информационно обслужване АД; Виктор Георгиев представител на Камарата на частните съдебни изпълнители; Красимира Узунова, методолог по ЗМДТ от НАП, както и експертите от общините - Иван Иванов, началник-отдел „Местни данъци и такси“, община Стара Загора; Мария Костадинова, заместник-кмет на община Свиленград; Цвета Попова, директор дирекция „Местни данъци и такси“, община Пловдив; Мария Йозова, директор дирекция “Местни данъци и такси”, община Габрово

Специално за участниците в семинара община Трявна представи впечатляващия спектакъл „Звук и светлина“.

+ прочети целия текст - скрий текста
Регистрация Възможности за партньорство
Календар на събитията

септември 2023

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
  Национален форум на общинските данъчни експерти - ден 1/2
 • 29
  Национален форум на общинските данъчни експерти - ден 2/2
 • 30
 • 1